Ana Sayfa / HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

TEBAREN’in Amaç ve Faaliyetleri
Tebriz Araştırmaları Enstitüsü (TEBAREN) 2 Nisan 2016 tarihinde 7 kurucu üye tarafından kurulmuştur.
TEBAREN, başta İran ve Azerbaycan olmak üzere bölgede ve dünyanın değişik yerlerinde yaşayan Türklerin ve ilişkide olduğu diğer millet ve toplumların dilini, kültürünü siyasî, toplumsal, iktisadî ve kültürel yapısını, yaşam tarzını ve dünya medeniyetindeki konumunu araştırmayı amaçlar.
TEBAREN, belirtilen amaçlar doğrultusunda kurs, seminer ve konferans düzenler. Enstitü amacına uygun projeler hazırlar, hazırlatır ve bu projeleri TEBAREN elemanlarıyla uygular veya başkalarına uygulatır. TEBAREN amacına uygun kurduğu kurul, araştırma grupları marifetiyle akademik ölçüde araştırma-inceleme yapar, yaptırır. Bu çerçevedeki faaliyetleri özendirmek, yönlendirmek, desteklemek ve katkıda bulunmak üzere yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya yabancı ülke öğretim ve araştırma kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişiliklerin sahibi bulunduğu kütüphane, kitaplık, araştırma merkezi, arşiv, dokümantasyon ve diğer bilgi-belge merkezleriyle iş birliğine girer. Bu araştırma ve incelemelerin sonuçlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşların yararına sunar. Bunlardan uygun gördüklerini iç ve dış kamuoyunun istifadesine açar. TEBAREN amacına uygun süreli-süresiz, bedelli-bedelsiz yayın faaliyetinde bulunur. Uyguladığı veya uygulattığı projelerin sonuçlarını raporlar halinde veya monografik eser olarak yayar.
Yurtiçi ve yurtdışında doğrudan veya kamu kurum ve kuruluşları, yükseköğretim kurumları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerle birlikte, İran, Azerbaycan, diğer Türk cumhuriyetleri ve toplulukları, Türk ve Türklerle ilişkide olan millet ve toplumların kültürü, sosyal yapısı ve tarihi ile ilgili inceleme, araştırma çalışmalarını yapacak merkezler kurar, bu merkezlerin gelişmelerine katkıda bulunur.
Bilgi depolama, üretim, dağıtım ve yayma alanlarında yetenekli insan gücünü artırmak için her düzeyde eğitim ve araştırma birimleri, özel eğitim ve öğretim kuruluşları, araştırma merkezleri kurar, hizmetiçi eğitimi yaygınlaştırır ve bu konularda gerçek ve tüzel kişilerin dışında kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine özen gösterir.
TEBAREN bu çalışma ve faaliyetleri araştırma ve eğitim birimleri tarafından düzenlenir ve hazırlanır, Enstitü adı belirtilerek yayılır ve yayınlanır.

Bu yazıyı paylaşın