Stratejik Siyasi Öngörülerde Mic Mac Yazılımı

tebaren | 11:49 - 12.08.2016

MicMacBir ülke, bir kuruluş veya teknoloji gibi bir sistemlerin geleceğini kavrayabilmek, ancak o sistemin tüm detaylarını araştırıp incelemekle ve etkili süreçlerin etkilerini anlamaya çalışmakla mümkündür. Türk dilli (Türkçe konuşan) toplumların ve ülkelerin arasındaki alfabe entegrasyonu ve alfabe birliğinin geleceği hakkında bir araştırma yaptığımızı düşünün. İlk bakışta Türk dilini konuşan ülkelerin siyasi iktidarlarının ideolojik değişkenleri, Türkiye ile ilişkilerinin düzeyi ve kalitesi, Türk dilli toplum ve ülkelerde alfabe değiştirme tecrübesi, güçlü uluslararası ve bölgesel ülkelerle ilişkilerin kalitesi ve diğer ülkeler ve Türk dilli toplumlar arasındaki ilişkilerin kalitesi Türk dünyasındaki alfabe birliği konusundaki değişkenleri etkileyen örnekler olarak verilebilir. Ancak biraz daha dikkatli bir şekilde incelediğimizde ise bu süreçlerin bazılarının diğer süreçlerden etkilendiğini yani bağımsız bir süreç gerçekleşmediğini ve bunun da konuyu daha karmaşık hâle getirdiğini görebiliriz. Çeşitli siyasi ve toplumsal değişkenlerin etkisini ve etkilendiği ölçüleri öngörebilmek ve analiz edebilmek için tercih edilen en yararlı ve en verimli yaklaşım, etkileşim analiz yöntemi veya çapraz etki analiz yöntemidir. Etkileşim analizi, karşılıklı ilişkilerin belirlenebilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bir sürecin diğer süreçler üzerindeki etkisini sınıflandırmak için kullanılır. Başka bir deyişle, çapraz etki analiz yöntemi yarı kantitatif bir yöntemdir ve bu yöntemde basit neden-sonuç ilişkisi yerine, matriste çeşitli mikro sistemler arasında karşılıklı ilişkiler incelenmektedir. Gelecek hakkındaki araştırmaların önemli araçlarından biri olan etkileşim analizi, bir değişken indeksinin başka bir sistem içindeki değişkene ilişkin rolünü ortaya koyar ve gelecekte sistemin gelişmesinde önemli rol oynayacak değişkenleri belirler. Bu yöntemin elde ettiği bilgiler, aynı öneme sahip değişkenler ve süreçler arasındaki etkileşimi, neyin bağımlı ve neyin bağımsız olduğunu, neyin faktör olduğunu veya neyin başka güçler tarafından ilerletildiğini tasvir etmektir. Etkileşim analiz yöntemi, önemli değişkenleri ve süreçleri belirlemede oldukça yararlıdır. Bir değişkenin önemli özelliklerinden biri de sistem ile güçlü bir iletişime sahip olmasıdır ve bu özellik iletişimin şiddeti ve sayısı ile ölçülür. Önemli değişkenlerde yapılan en ufak bir değişiklik, sistemin tamamını etkileyeceği için gelecek araştırmalarında değişkenlere daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. Birçok bilimsel yaklaşımda, muhtemel senaryoları incelemek amacıyla etkileşim analizinden faydalanılmaktadır. Geleceği belirlemede bu yöntem genellikle diğer yöntemlerle birlikte kullanılmaktadır. Örneğin ilk listeyi hazırlamak için delphi yöntemi ya da uzmanlar paneli gibi önemli değişkenlerin kullanılması mümkündür. Bu yöntem aracılığı ile belirlenen önemli değişkenler, nihayetinde senaryoya dayalı programlarda kullanılır.

Etkileşim analizinin bu basit türünün gücü, gelecekle ilgili varsayımların aydınlanmasında ve çelişkili düşüncelerin tespit edilmesinde yardımcı olur. Bu analizin bir başka önemli noktası da hangi faktörlerin ve süreçlerin organizatör olduğunu, hangilerinin bağımlı olduğunu net bir şekilde ortaya koyabilmesidir. Karmaşık konuların nitel analizi sırasında etkileşim analizi oldukça yararlı yöntemlerden biridir. Birkaç değişken faktör belirlendikten sonra sıra onların birleştirilmesine gelmektedir. Burada nitel bir çıkarıma gerek vardır, şöyle ki:“Bu olay veya şu olay gerçekleşirse ne olacak?” “Bu olay nasıl sonuçlanacak ve o aşamaya getirecek olan şey nedir?”

Bunu yapmanın en kolay yolu, aynı zaman diliminde iki faktörün sistematik kombinasyonunu yapmak ve diğer faktörlere uygun kombinasyonlara ilave etmektir. Bu süreç, birkaç senaryonun ortaya çıkması ile sonuçlanacak ve burada olayların vuku bulma sırası, işlem değerleri temeline dayanarak gerçekleşecektir. Bu yetenek karşılıklı etkideki etkileşim modelini, buluşsal analiz yapmak için bir teknik hâline getirmektedir. Önemli faktör değişikliğini belirlemek amacıyla bu yöntemin kullanılmasında şu hususun dikkate alınması gerekiyor:

Bu yöntem temel olarak birleşik bir yöntemdir. Bu nedenle araştırmacı önemli faktörlerin ilk listesini belirlerken kapsamlı literatür araştırmasının yanı sıra panel ve Delphi gibi röportaj yöntemlerinden birini de kullanmalıdır. Bu yöntemlerin her birini kullanmak özel bir yetenek gerektirir. Bu yüzden araştırmacı, nicel araştırma yöntemlerine ek olarak örnekleme yöntemlerini ve bu yöntemlerin geçerliliğinin ve güvenilirliliğinin nasıl ölçülmesi gerektiğini de bilmelidir. Ayrıca etkileşim matrisinin oluşturulabilmesi için uzmanlardan oluşan bir panel toplantısına ihtiyaç vardır. Toplantının yönetimini sağlamak ve uzmanları görüşlerini ifade etmeye teşvik etmek, tamamen araştırmacının yeteneğine ve bilgisine bağlıdır. Oluşan etkileşim analiz matrisini analiz etmek amacıyla Mic Mac yazılım sistemi kullanılabilir.

…..

Yazar: Merve Doğan

…..

Anahtar kelimeler: